A bejelentéshez kötött rendkívüli öntözési célú vízhasználatról

2019. június 26 – A tavaszi szárazság miatti mezőgazdasági károk megelőzése, illetve mérséklése érdekében a kormány bevezeti a rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a termelők számára. Az új jogintézmény bejelentés alapján, meghatározott feltételekkel, egy hónapos időtartamig vízjogi engedély nélkül teszi lehetővé a mezőgazdasági öntözést a kihirdetett tartósan vízhiányos időszakban.

A tartósan vízhiányos időszakban a vízhasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül, egy alkalommal, rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges. Rendkívüli öntözési célú vízhasználatnak minősül a tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m³/hektár) vízmennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból, legfeljebb megszakítás nélkül egy hónap időtartamig történő kijuttatása.Kizárólag a vízgazdálkodásról szóló törvény szerint kihirdetett tartósan vízhiányos időszakban érvényesíthető, amit ez évben 2019. április 1-ével hirdetett ki a belügyminiszter a mezőgazdasági vízhasználók költségterheinek enyhítése érdekében.A rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a területileg illetékes vízügyi hatósághoz írásban kell bejelenteni. Vízügyi hatóságként a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jár el.

A bejelentési adatlap paraméterei:
– a vízhasználó családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és
– értesítési helyének címét, ha a vízhasználó gazdálkodó szervezet,
– annak nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének
– nevét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát;
– a vízkivétel helyét: helyrajzi szám, EOV koordináta vagy szelvényszám;
– a vízkivétel módjának meghatározását, továbbá a vízmérés módját;
– a vízkivétel időtartamát, kezdő és befejező időpontját;
– a kivenni tervezett víz mennyiségét: m³/nap és m³/hónap;
– a vízkivételi szivattyú kapacitását (teljesítmény szerint) és az üzemnapló
– vezetésének helyét;
– az öntözött terület nagyságát (hektárban megadva).
A bejelentést a gazdálkodó szervezetek elektronikusan, E-papírszolgáltatás igénybevételével, a természetes személyek akár postai úton is teljesíthetik.A bejelentés a katasztrófavédelem által közzé tett bejelentő adatlapon teljesíthető. A bejelentőlap pedig elérhető az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján, valamint a NAK portálján a Kézikönyvek, Tájékoztatók menü pont alatt.

A bejelentéshez a vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének hozzájárulását csatolni kell, amelyet akkor adja meg, ha a vízkivételnem veszélyezteti a vízkivétellel érintett felszíni víz ökoszisztémáját
és az egyéb vízgazdálkodási érdekeket, továbbá a hozzájárulásában megállapíthatja a vízkivétel feltételeit.A kezelői hozzájárulás hiányában folytatott vagy a hozzájárulásban foglaltaktól, valamint a bejelentéstől eltérő vízkivételre utaló adatesetén a vízügyi hatóság soron kívül ellenőrzést tart és a vízkivételt megtiltja.

A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentését követően a vízhasználatazonnal megkezdhető. Amennyiben a rendkívüli öntözési célú vízhasználat időtartamát követően is szükséges az öntözés, úgy a további öntözéshez egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély vagy öntözési célú vízkivételre jogosító vízjogi üzemeltetési engedély szükséges. Szakhatósági állásfoglalást nem kell csatolni, a vízügyi hatóság a bejelentés tartalmáról a növény- és talajvédelmi, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot a bejelentés kézhezvételétkövető nyolc napon belül tájékoztatja. A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentés szerinti gyakorlását a vízügyi hatóság a vízhasználat időtartama alatt a helyszínenellenőrizheti. VKJ: A vízkészletjárulék fizetési kötelezettség díjmentes, azonban a rendkívüli öntözési célú vízhasználat során kivett vízmennyiséget fel kell tüntetni a vízhasználónak a vízkészletjárulék adatszolgáltatásban. VSZD: A vízszolgáltatási díjfizetési kötelezettség: A mezőgazdasági vízhasználó a felhasznált vízmennyiséggel arányos változó díjat 2019. január 1. napjától teljes mértékben fizeti meg. A rendelkezésre állási alapdíj tekintetében: 2019. január 1-től 30 %-át, 2020. január 1-től a 40 %-át, 2021-től pedig a mezőgazdasági vízhasználó az 50 %-át fizeti meg, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés biztosítja hosszútávon is. A bejelentés mentes az igazgatási szolgáltatási díj alól, azonban a bejelentéssel egyidejűleg 5000,- Ft illetéket fizetni kell.Tasnádi Gabriella

Kövess minket Facebookon is.